REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO
liliacollection.pl§ 1. Postanowienia wstępne

 1. Niniejszy dokument reguluje zasady sprzedaży i świadczenia usług w serwisie www.liliacollection.pl prowadzonym przez Liliyę Shchupak oraz Tomasza Szczupaka działających jako wspólnicy LILIA COLLECTION SPÓŁKA CYWILNA, NIP: 6222802223, REGON: 366579982, ul. Staroprzygodzka 117, 63-417 Ostrów Wielkopolski (zwanymi dalej łącznie Sprzedającym).
 2. Klient ma możliwość kontaktu ze Sprzedającym za pośrednictwem następujących danych:
  1. adres korespondencyjny: ul. Staroprzygodzka 117, 63-417 Ostrów Wielkopolski
  2. adres poczty elektronicznej: sklep@liliacollection.pl
 3. Pojęciom użytym w niniejszym Regulaminie, zapisanym z wielkiej litery, przypisuje się następujące znaczenie:
  1. Klient – osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca zdolności prawnej, której ustawa szczególna przyznaje zdolność prawną, zawierająca ze Sprzedającym za pośrednictwem Serwisu umowę sprzedaży lub umowę o świadczenie usług drogą elektroniczną,
  2. Konsument – Klient, który zawiera ze Sprzedającym umowę niezwiązaną bezpośrednio z jego działalnością gospodarczą lub zawodową,
  3. Konto – funkcjonalność Serwisu polegająca na umożliwieniu utworzenia i prowadzeniu konta w Serwisie ułatwiającego zawieranie umów sprzedaży towaru,
  4. Newsletter – usługa świadczona drogą elektroniczną polegająca na cyklicznym przesyłaniu na podany przez Klienta adres e-mail informacji, w szczególności odnoszących się do oferty handlowej Sprzedającego,
  5. Regulamin – niniejszy dokument,
  6. Serwis – strona internetowa dostępna pod adresem liliacollection.com.pl
  7. Towar – przedmiot umowy sprzedaży zawartej przez Klienta ze Sprzedającym.
 4. Sprzedający stosuje następujące sposoby porozumiewania się z Klientem:
  1. formularze zawarte w Serwisie,
  2. poczta elektroniczna,
  3. kontakt telefoniczny,
  4. korespondencja pocztowa.
 5. Informacje o towarach podane w Serwisie, a szczególności ich opisy i parametry użytkowe oraz ceny, stanowią zaproszenie do zawarcia umowy, w rozumieniu art. 71 Kodeksu Cywilnego.

§ 2. ogólne zasady korzystania z serwisu

 1. Do korzystania z Serwisu potrzebne jest posiadanie urządzenia komputerowego wyposażonego w dostęp do sieci Internet oraz posiadającego przeglądarkę z włączoną obsługą javascript oraz plików cookies.
 2. Do dokonywania zakupów w Serwisie konieczne jest posiadanie konta poczty elektronicznej.
 3. Korzystanie z Serwisu możliwe jest za pośrednictwem Konta lub bez rejestracji Konta, poprzez podanie danych koniecznych do zawarcia umowy sprzedaży.
 4. Do rejestracji Konta konieczne jest podanie prawdziwych danych osobowych Klienta.
 5. Warunkiem rejestracji Konta jest zaakceptowanie Regulaminu.
 6. Konto umożliwia zapamiętanie danych do wysyłki oraz historii zamówień.
 7. Klient ma możliwość usunięcia Konta poprzez dokonanie stosownej dyspozycji w jego ustawieniach.
 8. Klient zobowiązany jest do korzystania z Serwisu w sposób zgodny z prawem oraz powszechnie uznawanymi normami współżycia społecznego. Klientowi zabrania się:
  1. dostarczania treści o charakterze bezprawnym,
  2. korzystania z Serwisu w sposób zakłócający jego funkcjonowanie lub uciążliwy dla innych Klientów,
  3. korzystania z treści zawartych w Serwisie w sposób wykraczający poza własny użytek osobisty.
 9. Sprzedający może pozbawić prawa do korzystania z Serwisu Klienta, który w procesie rejestracji konta lub składania zamówienia bez rejestracji celowo podał nieprawdziwe dane lub pomimo wezwania niezwłocznie nie zaprzestał łamania postanowień ustępu powyższego.
 10. Klient, po wyrażeniu odrębnej zgody może zasubskrybować usługę Newslettera, polegającą na cyklicznej wysyłce wiadomości e-mail zawierających informacje handlowe w rozumieniu art. 10 ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną. Klient w każdym czasie może zrezygnować z Newslettera.
 11. Sprzedający może przyznawać zniżki na Towar w zamian za skorzystanie przez Klienta z usługi Newslettera.
 12. Sprzedający udostępnia odpowiednie środki techniczne zapobiegające pozyskiwaniu i modyfikowaniu przez osoby nieuprawnione, danych osobowych przesyłanych drogą elektroniczną.

§ 3.Warunki sprzedaży

 1. W celu zawarcia umowy sprzedaży należy wejść do Serwisu, dokonać wyboru produktów, ich konfiguracji umieszczając je w „koszyku”, a przejść do „koszyka” (ikona „torby z zakupami/ koszyka zakupowego” w prawym górnym rogu strony), kliknąć przycisk „przejdź do realizacji zamówienia” a następnie kierować się wyświetlanymi komunikatami.
 2. Zawarcie umowy możliwe jest za pośrednictwem Konta lub bez rejestracji konta tj. poprzez złożenie zamówienia bez logowania, po podaniu prawdziwych danych osobowych umożliwiających realizację zamówienia.
 3. W celu zawarcia umowy sprzedaży niezbędna jest akceptacja Regulaminu.
 4. W celu realizacji zamówienia należy kliknąć przycisk „Zamówienie z obowiązkiem zapłaty” co skutkuje złożeniem Sprzedającemu wiążącej oferty zawarcia umowy sprzedaży i po otrzymaniu od Sprzedającego e-maila potwierdzającego zamówienie skutkuje zawarciem umowy sprzedaży i powoduje obowiązek zapłaty ceny towaru powiększonej o koszty wysyłki.
 5. Po złożeniu zamówienia Klient otrzymuje e-maila z potwierdzeniem złożonego zamówienia.
 6. W przypadku wyboru płatności innej niż za pobraniem, Klient powinien dokonać płatności w terminie 7 dni od dnia dokonania zamówienia. Po upływie terminu powyższego, Sprzedający może anulować zamówienie.
 7. Sprzedający spełnia świadczenie w terminie do 14 dni od zaksięgowania płatności. Przez spełnienie świadczenia rozumie się dostarczenie towaru do Klienta.
 8. W przypadku niedostępności całości lub części towaru objętego zamówieniem, Sprzedający niezwłocznie zawiadomi o tym Klienta i w przypadku dokonania zapłaty ceny przez Klienta zaoferuje mu Towar zastępczy lub zwrot otrzymanej przez niego sumy pieniężnej. Wybór Klienta jest w tym zakresie dla Sprzedającego wiążący, a brak wyboru uważa się za wybór zwrotu otrzymanej sumy pieniężnej.
 9. Dostawa towaru możliwa jest za pośrednictwem przesyłki kurierskiej UPS oraz poprzez usługę Paczkomaty Inpost.
 10. Klient ma możliwość dokonania płatności poprzez system płatności online PayU (dostarczany przez PayU S.A. ul. Grunwaldzka 186 60-166 Poznań) lub za pobraniem.
 11. Klientowi zaleca się sprawdzenie zawartości przesyłki z towarem przed pokwitowaniem jej odbioru.
 12. Klient wyraża zgodę na wysyłanie faktur elektronicznych na podany przez siebie adres e-mail, która to zgoda może być w każdym czasie wycofana.

§ 4. prywatność

Zasady ochrony Państwa prywatności i przetwarzania danych osobowych określa Polityka Prywatności.

§ 5. Reklamacja towaru

 1. Sprzedający ma obowiązek dostarczenia rzeczy bez wad.
 2. Reklamacje towaru z tytułu niezgodności towaru z umową należy zgłaszać w następujący sposób:
  1. adres korespondencyjny: ul. Staroprzygodzka 117, 63-417 Ostrów Wielkopolski
  2. adres poczty elektronicznej:sklep@liliacollection.pl
 3. Wysyłki reklamowanego Towaru należy dokonać na adres: ul. Staroprzygodzka 117, 63-417 Ostrów Wielkopolski.
 4. Sprzedający rozpatruje reklamację w terminie 14 dni od jej otrzymania, a gdy do jej rozpatrzenia konieczne są oględziny Towaru – od dnia otrzymania towaru, zaś gdyby w przypadkach szczególnie uzasadnionych okazało się to niemożliwe – do poinformowania w tym terminie Klienta o przyczynach tego stanu rzeczy i o ostatecznym terminie rozpatrzenia reklamacji.
 5. W reklamacji należy podać dane Klienta umożliwiające realizację reklamacji, opis niezgodności towaru z umową, a także informację o żądaniu reklamacyjnym.
 6. Reklamowany towar należy dostarczyć do siedziby Sprzedającego. Zaleca się aby dostarczenie towaru zostało poprzedzone poinformowaniem Sprzedającego o reklamacji.
 7. Reklamowany towar należy odebrać w terminie 30 dni od powiadomienia Klienta o zakończeniu postępowania reklamacyjnego. Jeżeli Towar nie zostanie odebrany w tym terminie Sprzedający wezwie pisemnie Klienta do odbioru Towaru w terminie 14 dni od daty doręczenia wezwania. Po bezskutecznym upływie dodatkowego terminu Sprzedający jest uprawniony do naliczania opłat z tytułu bezumownego przechowywania towaru. Opłata ta wynosi 5% aktualnie obowiązującej stawki za 1 m2 powierzchni magazynowej w mieście przechowywania Towaru naliczanej za każdy miesiąc przechowywania.

§ 6. Reklamacja dotycząca usług świadczonych drogą elektroniczną

 1. Sprzedający zobowiązuję do zapewnienia prawidłowego korzystania z Serwisu, zgodnie z aktualnie dostępną wiedzą techniczną.
 2. Klient powinien niezwłocznie powiadomić Sprzedającego o usterkach w funkcjonowaniu Serwisu, zaś Sprzedający zobowiązuje się do niezwłocznego usunięcia tych usterek w możliwie najszybszym terminie.
 3. Klient może zgłaszać reklamacje co do funkcjonowania Serwisu w następujący sposób:
  1. adres korespondencyjny: ul. Staroprzygodzka 117, 63-417 Ostrów Wielkopolski
  2. adres poczty elektronicznej:sklep@liliacollection.com.pl
 4. W reklamacji Klient powinien podać dane umożliwiające jego zidentyfikowanie oraz wskazać na rodzaj usterki.
 5. Sprzedający zobowiązuje się do rozpatrzenia reklamacji w terminie 14 dni od jej otrzymania, a gdyby w przypadkach szczególnie uzasadnionych okazało się to niemożliwe – do poinformowania w tym terminie Klienta o przyczynach tego stanu rzeczy i o ostatecznym terminie rozpatrzenia reklamacji.

§ 7. Odstąpienie od umowy zawartej na odległość

 1. Klient ma prawo w terminie 14 dni odstąpić od umowy zawartej na odległość bez podawania przyczyny i bez ponoszenia kosztów, za wyjątkiem określonych w Regulaminie.
 2. Powyższy termin rozpoczyna swój bieg od momentu objęcia rzeczy w posiadanie przez konsumenta lub wskazaną przez niego osobę trzecią inną niż przewoźnik.
 3. Dla zachowania terminu wystarczy wysłanie oświadczenia o odstąpieniu od umowy zawartej na odległość.
 4. Oświadczenie należy złożyć w formie pisemnej przesyłając je na adres Sprzedającego. Klient może posłużyć się następującym wzorem.
 5. W skutek prawnie skutecznego odstąpienia od umowy zawartej na odległość, umowę tą uważa się za niezawartą.
 6. Sprzedający w terminie 14 dni od otrzymania oświadczenia o odstąpieniu ma obowiązek zwrócić Klientowi dokonane przez niego płatności (w tym również koszt wysyłki do Klienta), za pomocą takiego samego sposobu jakim zapłaty dokonał konsument.
 7. Sprzedający nie jest zobowiązany do zwrotu Klientowi nadwyżki kosztów dostarczenia wynikającej z wybrania sposobu innego niż najtańszy zwykły sposób oferowany przez Sprzedającego.
 8. Klient ma obowiązek zwrócić towar Sprzedającemu w terminie 14 dni od dnia, w którym od umowy odstąpił, zaś do zachowania terminu wystarczy wysłanie rzeczy przed jego upływem.
 9. Klient ponosi bezpośrednie koszty zwrotu rzeczy Sprzedającemu.
 10. Klient ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości Towaru będące rezultatem korzystania z niego w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania towaru.

§ 8. Własność intelektualna

 1. Zawartość Serwisu stanowi przedmiot praw wyłącznych Sprzedającego lub podmiotów trzecich i podlega ochronie prawnej.
 2. Korzystanie z zawartości Serwisu przez Klienta możliwa jest tylko w zakresie użytku osobistego
 3. Wszystkie prezentowane w Serwisie towary i nazwy są używane wyłącznie w celach identyfikacyjnych i mogą być zastrzeżonymi znakami towarowymi odpowiednich właścicieli.

§ 9. Rozstrzyganie sporów

 1. Wszelkie spory rozstrzygane na tle niniejszego regulaminu, będą rozstrzygane przez sąd właściwy miejscowo i rzeczowo. Zgodnie z przepisami kodeksu postępowania cywilnego, Strony mogą wytoczyć powództwo w szczególności przed sądem właściwym:
  1. według miejsca zamieszkania pozwanego,
  2. według siedziby zakładu głównego lub oddziału przedsiębiorcy, jeżeli dochodzone roszczenie ma związek z tym oddziałem,
  3. według miejsca wykonania umowy.
 2. W wypadku zaistnienia sporu pomiędzy Klientem a Sprzedającym, Klient ma prawo skorzystać z pozasądowych sposobów rozstrzygania sporów, a w szczególności:
  1. z mediacji prowadzonej przez Inspekcję Handlową
  2. ze Stałego Polubownego Sądu Konsumenckiego przy wojewódzkich inspektoratach Inspekcji Handlowej.
 3. Klient będący konsumentem może uzyskać bezpłatną pomoc w sprawie rozstrzygnięcia sporu między Klientem, a Sprzedającym, korzystając z bezpłatnej pomocy powiatowego (miejskiego) rzecznika konsumentów lub organizacji społecznej, do której zadań statutowych należy ochrona konsumentów (m.in. Federacja Konsumentów, Stowarzyszenie Konsumentów Polskich). Porady udzielane są pod przez Federację Konsumentów pod bezpłatnym numerem infolinii konsumenckiej 800 007 707 oraz przez Stowarzyszenie Konsumentów Polskich pod adresem email porady@dlakonsumentow.pl.
 4. Pod adresem http://ec.europa.eu/consumers/odr dostępna jest platforma internetowego systemu rozstrzygania sporów pomiędzy konsumentami i przedsiębiorcami na szczeblu unijnym (platforma ODR). Platforma ODR stanowi interaktywną i wielojęzyczną stronę internetową z punktem kompleksowej obsługi dla konsumentów i przedsiębiorców dążących do pozasądowego rozstrzygnięcia sporu dotyczącego zobowiązań umownych wynikających z internetowej umowy sprzedaży lub umowy o świadczenie usług.

10. Postanowienia końcowe

 1. W sprawach nieuregulowanych Regulaminem zastosowanie znajdują właściwe przepisy prawa polskiego, a w szczególności:
  1. Ustawa z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta(Dz.U. z 2014 r. poz. 827),
  2. Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks Cywilny (t.j. Dz.U. z 2014 r. poz. 121),
  3. Ustawa z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (t.j. Dz.U. z 2013 r. poz. 1422).
 2. Sprzedający ma prawo dokonać zmiany Regulaminu.
 3. Regulamin w nowym brzmieniu obowiązuje w terminie 14 dni od dnia ogłoszenia na stronie głównej Serwisu oraz powiadomienia Klientów posiadających Konto drogą poczty elektronicznej.
 4. Jeżeli Klient posiadający Konto nie wyraża zgody na nowe brzmienie Regulaminu, zobowiązany jest do powiadomienia Sprzedającego w przewidzianym wyżej terminie.
 5. Do umów sprzedaży zawartych przed wejściem w życie Regulaminu w nowym brzmieniu stosuje się dotychczasowe brzmienie regulaminu.

§ 11. Wyłączenia

 1. Do Klienta niebędącego Konsumentem nie mają zastosowania postanowienia Regulaminu odnoszące się do uprawnień, które przepisy prawa przyznają wyłącznie konsumentom, a w szczególności dotyczące odstąpienia od umowy zawartej na odległość.
 2. W stosunku do Klienta niebędącego Konsumentem wyłącza się odpowiedzialność Sprzedającego z tytułu rękojmi jest wyłączona, a jego odpowiedzialność za szkodę wyrządzoną niewykonaniem lub nienależytym wykonaniem zobowiązania ogranicza się do ceny sprzedaży.

OŚWIADCZENIE O ODSTĄPIENIU OD UMOWY – WZÓR

Koszyk